I agree to cookies being used on my computer to enhance my navigation experience - Yes
Read more about our cookies policy

X

Právní ustanovení stránek dim.cz

Tyto stránky byly zhotoveny firmou Bellinda Česká republika, s.r.o.,K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice, IČO: 44264283,Zapsáno v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17620.

Ustanovení o podmínkách používání

Bellinda si vyhrazuje právo, z jakéhokoliv důvodu, periodicky kontrolovat, upravovat nebo rušit, a to částečně nebo úplně, tyto podmínky. Upravené podmínky nabývají účinku dnem jejich umístění na webových stránkách.
Vyšší moci nebo událostí nezávislých na její vůli, které vedly k odstranění přístupu na tyto stránky.

Akceptace podmínek používání
Přihlašování na stránky www.dimparis.cz, www.dimparis.com s sebou nese plnou akceptaci těchto podmínek používání a pravidel deontologie aplikovatelných na Internetu a rovněž příslušných zákonů a předpisů.

Výklad podmínek používání
Veškeré obtíže vzniklé nebo které vzniknou spojené s výkladem těchto podmínek používání budou předány DIM S.A.S. Jejich stanovisko bude uznáno bez dovolání.

Síť internet
Jestliže Bellinda zavede prostředky za účelem poskytování informací a / nebo disponibilních a ověřených nástrojů, nebude mít odpovědnost za chyby v řízení, chybějící disponibility informací a / nebo výskytu viru na stránkách. Připojení k těmto stránkám obnáší znalost a akceptaci vlastností a omezení internetu, nedostatečnou ochranu některých údajů proti případné zpronevěře nebo pirátství a rizik nakažení případnými viry.
Každému uživateli těchto stránek náleží přijmout veškerá opatření k ochraně svých vlastních dat a / nebo softwarů uložených v jeho počítačovém vybavení proti napadení.

Politika ochrany osobních údajů
Stránky www.dimparis.cz a ostatní příslušející url byly řádně nahlášeny u Národní komise pro Informatiku a Svobodu pod číslem 1251350. DIM S.A.S. a Bellinda Česká Republika se zavazují chránit důvěrnost poskytnutých osobních informací návštěvníků na svých webových stránkách.

V souladu se zákonem o Informatice a Svobodě ze dne 6. ledna 1978 mají návštěvníci webových stránek DIM S.A.S. právo na přístup, opravu nebo odstranění jjich se týkajících údajů. Toto právo mohou uplatnit kdykoliv tak, že pošlou jednoduchou písemnou žádost na:
Bellinda Central and Eastern Europe
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
Czech

Přesto v rámci oživení svých webových stránek může být Bellinda dovedena k tomu, že případně požádá své návštěvníky webových stránek o autorizaci uvedení některých osobních údadjů, které tito sdělili DIM S.A.S., a to jako svědectví a / nebo stanovisko. Tímto jednoduchým aktem poskytnutí informací za účelem svědectví a / nebo názoru, dává uživatel autorizaci pro jednu reprodukci a použití výhradně na webových stránkách www.dimparis.cz pro celý svět a po dobu trvání jednoho roku. Ke zveřejnění dojde až po upozornění ze strany Bellinda příslušnému návštěvníkovi s přesným uvedením osobních informací, které budou na webových stránkách zveřejněny.

Použití těchto informací neudává uživateli prácvo na odměnu nebo poskytnutí nějaké výhody.
Takto návštěvníky poskytnuté informace jsou v jejich odpovědnosti a budou tedy považovány za nedůvěrné a musejí být přesné, přípustné, nesmějí obsahovat zrpávy odporující dorbým mravům a nesmějí být na úkor třetích stran.

Bellinda nebude mít odpovědnost, v případě poskytnutých informací, za případné škody, které by zveřejnění těchto informací mohlo způsobit, a to jak uživateli, tak třetím stranám.

Autorská práva - Copyright

Celé stránky a každý prvek samostatně jsou chráněny legislativou a to především legislativou francouzskou a mezinárodní týkající se duševního vlastnictví (autorská práva, právo na zančku, databáze...).

Žádná licence ani žádné jiné právo, než je prohlížení webových stránek nejsou uděleny nikomu s ohledem práva duševního vlastnictví. Reprodukce části nebo celku těchto webových stránek, a to především na elektronikém nosiči v jakékoliv podobě, je s výjimkou výslovného svolení Bellinda zakázána.

V případě nedodržení výše uvedeného se případný hříšník vystavuje trestnímu stíhání.

Avšak reprodukce dokumentů z těchto webových stránek v papírové podobě je povolena s podmínkou přísně osobního a soukormého použití a zachování celistvosti reprodukovaných dokumentů (bez úprav a překroucení obsahu v jakémkoliv smyslu). Krátké citace, jiné než vizuální, audiovizuální, ikonografické a fotografické jsou povoleny pod podmínkou jasného a čitelného uvedení zdroje v následujícím tvaru: "Tento dokument pochází z webových stránek DIM S.A.S. Práva na reprodukci jsou vyhrazena a přísně limitována." Internetová adresa dimsmose.fr musí být v referenci bezpodmínečně uvedena. Jakékoliv jiné použití podléhá jasnému, předchozímu souhlasu DIM S.A.S. v písemné podobě.

S výjimkou opačných ustanovení jsou práva na duševní vlastnictví dokumentů z webových stránek Bellinda a každého z prvků vytvořených pro tyto webové stránky jsou ve výhradním vlastnictví DIM S.A.S. Značky uvedené na těchto webových stránkách jsou zaevidovány společnostmi nebo orgány, které jsou jejich vlastníky. Veškerá reprodukce nebo využití jsou zakázány.

Hypertextové odkazy
Veškeré odkazy ve správě webových stránek Bellinda jsou předmětem předchozí písemné autorizace Bellinda, která bude ve formě podepsané smlouvy mezi Bellinda a editorem internetových stránek, který si přeje vytvořit jeden nebo více hypertextových odakzů ze svých webových stránek na stránky www.dimparis.cz. Bellinda nebude odpovídat za obsah webových stránek spojených s webovými stránkami Bellinda pomocí těchto odkazů.

Veškeré použití podléhá autorizaci autorů, skladatelů, realizátorů a umělců-interpretů při jejich původním vytvoření.

Informace / Dokumenty uveřejněné na webových stránkách www.dimparis.cz

Bellinda usilovala a zajištění přesnosti všech informací poskytovaných na svých webových stránkách a na všech webových stránkách svých poboček, které jsou s ním přímo spojeny.

Tyto informace mohou nicméně obsahovat chyby.
Jestliže je zjistíte, upozorněte na ně, prosím, abychom mohli přistoupit k nápravě, a to poštou na adresu:
Bellinda Central and Eastern Europe
Ředitelství pro komunikaci
Na Žertvách 34
180 00 Praha 8
Czech

Bellinda si vyhrazuje právo, a to z jakéhokoliv důvodu, opravit nebo odstranit obsah webových stránek, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.
Odpovědnost Bellinda nebude v žádném případě zahrnovat eventuelní jednorázové chyby a chyby neočekávané, ke kterým může dojít na webových stránkách.

Odpovědnost Bellinda nebude v žádném případě zahrnovat eventuelní jednorázové chyby a chyby neočekávané, ke kterým může dojít na webových stránkách.

Bellinda nepřebírá odpovědnost za soubor hypertextů nebo jiných použitých informatických prvků, přímo nebo nepřímo použitých z těchto webových stránek.

Doporučení pro užívání
Abyste mohli plně využivat všech funkcí internetových stránek Bellinda, doporučujeme použít Microsoft Internet Explorer 5,0 (PC) nebo Netscape Commicator 4,5 (Mac a PC) (softwary zdarma).

Pro zobrazení stránek potřebujete plug-in Flash 8.0
Stáhněte si plug-in (zdarma)

Uplatnitelné právo - Spor
Tyto podmínky používání podléhají francouzskému právu.
Stránky jsou zhotoveny ve FLASH 8. Pro zobrazení stránek potřebujete plug-in Flash 8.0.

Kredity
Výrobce a ředitelství:
DIM S.A.S.

Sídlo společnosti
DIM S.A.S.
6 rue, Marius Aufan
92309 Levallois-Perret cedex – France
Tel. + 33 1 47 59 15 15
Fax. +33 1 47 58 44 44

Koncepce a realizace Internetu
Publicis Net
36 rue Vivienne
75002 Paris - FRANCE
Tel : +33 1 55 34 44 44
Fax : +33 1 55 34 44 20
webové stránky : www.publicisnet.fr

Ubytování:
Claranet
68 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS - FRANCE

Hudba:
Hudba na internetových stránkách DIM S.A.S. je verzí původního díla "THAT NIGHT" (téma "The Fox", složil Norman Gimble / Lalo Schifrin.