Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky
Dodavatele/prodávajícího: společnosti: Bellinda Czech Republic s.r.o., se sídlem K Třešňovce 247, 533 
75 Dolní Ředice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka 
Pardubice, v oddílu a vložce C 17620  
IČ:  44264283  
DIČ: CZ 44264283  
Poštovní adresa pro doručování: K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice  
Tel.: +420 466 005 120, 466 005 218, 466 005 811 
Fax: +420 466 005 438 
Adresa pro doručování elektronické pošty: contact@dimparis.com
Prostřednictvím internetového obchodu bude prodáváno prádlo, punčochové zboží a ponožky.     
 

§ 1  Objednávání zboží, uzavření kupní smlouvy  

 1. Prodávající dodává zboží na základě objednávek kupujícího.  Každá objednávka musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: číselný kód zboží definující (číslo artiklu), velikost a barvu, počet kusů, jednotkové ceny.  
 2. U každého druhu zboží je po kliknutí uveden popis zboží, zobrazení a cena včetně DPH.  Spotřebitel má možnost zboží ukládané do virtuálního nákupního košíku měnit, kontrolovat obsah i cenu nákupu. Před odesláním objednávky se vždy zobrazí všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena jednotlivého zboží, počet kusů jednotlivých druhů zboží, cena za dodání zboží a celková cena nákupu včetně DPH. Odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „objednat“ je návrhem na uzavření kupní smlouvy.    
 3. Kupující má možnost zboží ukládané do nákupního košíku měnit, kontrolovat obsah i cenu nákupu a upravovat své kontaktní údaje.  
 4. Každá objednávka bude po obdržení potvrzena.  
 5. V případě, že objednávka kupujícího bude potvrzena beze změn, bude kupní smlouva uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu.  
 6. Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena. 

§ 2  Kupní cena a placení  

 1. Kupní cena je uvedena u každého kusu zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši dle platných předpisů v době uzavření kupní smlouvy   
 2. Zboží bude placeno na dobírku, přes internetové bankovnictví, platební kartou nebo běžným převodem z banky. 
 3. Číslo bankovního účtu pro převod z banky je 064450-6003370004/6300. 
 4. Faktura bude kupujícímu zaslána současně se zbožím.  
 5. Podle zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. je naše společnost Bellinda Czech Republic s.r.o. povinna od 1. 3. 2017 vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

§ 3  Lhůty a způsob dodání zboží  

 1. Zboží bude dodáno nejpozději do 10 dní ode dne potvrzení objednávky. 
 2. Veškeré zboží bude kupujícímu dodáváno dle výběru způsobu doručení v objednávce.  
 3. Náklady na dodání zboží do místa určení platí kupující, pokud prodávající výslovně při vytvoření  objednávky neuvede, že náklady na dopravu zboží hradí prodávající v závislosti na velikosti objednávky.  
 4. V případě, že kupující dodané zboží nepřevezme, aniž by od kupní smlouvy platně odstoupil, bude povinen zaplatit prodávajícímu náklady s dodáním zboží spojené.  
 5. Zboží je dodáno předáním kupujícímu.     

§ 4  Nároky z vadného plnění

 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku 24 měsíců ode dne dodání.  
 2. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, vady vzniklé nedodržením pokynů k užívání a údržbě.  
 3. V případě zjištění vad je kupující oprávněn vady prodejci oznámit (reklamovat), a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl zjistit. Oznámení vad (reklamace) doručte na adresu Bellinda Czech Republic s.r.o., K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice nebo na email: contact@dimparis.com. V reklamaci musí být reklamované zboží přesně specifikováno, tzn. musí být uveden číselný kód zboží, datum a číslo faktury, číslo dodacího listu a datum dodání zboží. Kupující je dále povinen předložit prodávajícímu na jeho žádost vadné zboží ke kontrole a bližšímu zkoumání.  
 4. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů.  
 5. V případě důvodné reklamace prodávající podle druhu vady buď poskytne nové bezvadné plnění místo vadného, nebo poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny vadného zboží.  

§ 5  Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.  
 2. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu. 
 3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nepotvrdí jeho objednávku v celém rozsahu a dále v případě že zboží nebude dodáno ani do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky.  
 4. Odstoupení od smlouvy musí kupující prokazatelně doručit např. doporučeně poštou nebo elektronickou poštou na adresu pro doručování elektronické pošty.  
 5. Kupující je povinen zboží vrátit do 15 dnů ode dne odstoupení doručením na adresu sídla prodávajícího v Dolních Ředicích, K Třešňovce 247, PSČ 533 75.  
 6. Vrácené zboží musí být nepoškozené a pokud možno v původním obalu.  
 7. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 
 8. Při odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacené peníze nejpozději do 14 dnů ode dne doručení zboží prodávajícímu. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

§ 6  Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

§ 7  Obecná ustanovení  

Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.  

§ 8  Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 7. 2022