Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů
 
Úvod
Velmi si vážíme Vaší důvěry a ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost – využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů. Vaše objednávky, osobní údaje a data, které zadáváte pro uskutečnění platby, jsou chráněny technickými bezpečnostními systémy a dalšími postupy prověřujícími příslušná oprávnění. A to jak při přenosu údajů, tak při jejich ukládání na naše servery. Naše ustanovení týkající se ochrany údajů jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Na našich stránkách jsou osobní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa, telefon)

 1. Zjišťování údajů
Osobní údaje jsou na našich webových stránkách vyžadovány pouze v technicky nutném rozsahu. Zjištěné údaje nejsou v žádném případě prodávány ani nejsou využívány jiným komerčním způsobem. Osobní údaje jsou vyžadovány v rámci procesu tvoření objednávky, při registraci, která umožňuje přístup k osobnímu zákaznickému kontu – DIM bonus programu, marketingový účelům (nabídka novinek, akčních nabídek, soutěže apod.), reklamace.

 2. Využití Vašich údajů
Při zpracování Vašich údajů máme vždy na zřeteli nutnost zajistit jejich ochranu v souladu se zákonnými ustanoveními.  Vždy, když máte při návštěvě našich webových stránek možnost zadat osobní údaje, prosíme Vás, abyste si sami pro sebe stanovili, které údaje nám chcete poskytnout. Políčka, která jsou označena jako povinná, je třeba vyplnit, aby mohl být Váš dotaz nebo Vaše objednávka zpracovány. Další údaje jsou uváděny dobrovolně – jsou využívány při optimalizaci naší on-line nabídky, popř. ke statistickým účelům.

3. Komu mohou být údaje poskytnuty
Osobní údaje našich zákazníků mohou být zpřístupněny následujícím subjektům:
- v případě některých činností spolupracujeme s externími subjekty („zpracovateli“), kteří pro společnost Bellinda Czech Republic s.r.o. Vaše osobní údaje zpracovávají. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy na základě zvláštní smlouvy.
- údaje mohou být poskytnuty soudům, orgánům státní správy či orgánům činným v trestním řízení v případě, že takovouto povinnost ukládá zákon nebo je takové poskytnutí nezbytné k plnění povinnosti uložené zákonem
· se souhlasem zákazníka mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

4. Právo na informace a na vyslovení nesouhlasu
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Bellinda Czech Republic s.r.o., se sídlem K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, v oddílu a vložce C 17620, IČO: 44264283. Jsme proto připraveni Vám kdykoli zodpovědět Vaše dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo se vždy informovat o údajích, které jsou u nás uloženy o Vaší osobě, o jejich původu a příjemcích i o účelu jejich uložení. Pokud o tyto informace o Vašich údajích, které jsou u nás uloženy, máte zájem, obraťte se prosím písemně na našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů na e-mailové adrese contact@dimparis.com. Je rovněž naší povinností data, která jsou u nás o Vaší osobě uložena, na Vaši žádost opravit, zablokovat nebo vymazat. Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).


Bellinda Czech Republic s.r.o.
Podmínky ochrany osobních údajů zákazníků a používání cookies
Společnost Bellinda Czech Republic s.r.o. je sociálně odpovědným výrobcem a prodejcem základních oděvů určených pro každodenní nošení pod světově uznávanými oděvními značkami. V Evropě společnost Bellinda vlastní nebo provozuje zejména tyto značky: DIM, Bellinda, Playtex, Wonderbra, Nur Die / Nur Der. 

Ve společnosti Bellinda respektujeme své zákazníky (dále rovněž „návštěvník“, „Vy“, „Váš,“) a jsme si vědomi významu ochrany a zabezpečení Vašich údajů. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů zákazníků a používání cookies (dále jen „Podmínky“) poskytují informace o tom, jak společnost Bellinda a s ní spojené osoby, její pobočky a její společníci (“Bellinda”, “my”, “náš”) shromažďují, užívají a zpřístupňují osobní údaje o zákaznících. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které určují Vaši totožnost, například Vaše jméno a kontaktní údaje. 

Pojmem “zákazník”, “Váš” a “Vy“ používaným v těchto Podmínkách se rozumí zákazníci společnosti Bellinda a návštěvníci jejích webových stránek. Tyto Podmínky se vztahují na veškeré informace shromážděné na těchto webových stránkách. Pokud jste informace poskytli prostřednictvím některých z našich amerických webových stránek, doporučujeme Vám seznámit se s ustanoveními na ochranu osobních údajů uvedenými na těchto amerických webových stránkách, poněvadž se mohou řídit jinými podmínkami. Tyto Podmínky neregulují ani nevztahují se na: 
·       korporátní webové stránky společnosti Bellinda;
·       shromažďování a užívání informací v rámci nákupů uskutečněných v našich maloobchodních prodejnách;
·       třetí subjekty (včetně, avšak nevyjímaje, jejich webových stránek, platforem nebo aplikací), které nevlastníme nebo nad nimiž nemáme kontrolu. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní oznámení a podmínky ochrany osobních údajů, s nimiž byste se měli seznámit.


Společnost Bellinda bude požadovat získání Vašeho souhlasu se shromažďováním a užíváním Vašich osobních údajů, budou-li tak vyžadovat platné právní předpisy. Společnost Bellinda respektuje Vaše rozhodnutí ohledně shromažďování a užívání Vašich osobních údajů. Svůj souhlas máte možnost kdykoliv v souladu s platnými právními předpisy odvolat, a to tak, že kliknete na odkaz „odhlásit“, který je obsažen ve sdělení, případně kontaktujete společnost Bellinda pomocí kontaktních údajů uvedených v těchto Podmínkách.

Shromažďování údajů
 
Společnost Bellinda bude shromažďovat údaje přímo od Vás, když navštívíte naše webové stránky nebo využijete naše internetové služby. Údaje můžeme rovněž shromažďovat z jiných komerčně dostupných zdrojů, pokud nám tak povolují platné právní předpisy. Příklady údajů, které můžeme o Vás shromažďovat, uvádíme níže:
·       Vaše jméno;
·       kontaktní údaje, např. emailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu;
·       IP adresa.
Pokud se rozhodnete Vaše osobní údaje společnosti Bellinda neposkytnout, nemusíme být schopni Vám poskytnout Vámi požadované výrobky nebo služby nebo Vás informovat o výrobcích nebo nabídkách společnosti Bellinda. Více informací naleznete viz odstavec Shromažďování informací.

Užívání údajů
Údaje, které nám poskytnete, používáme k poskytování Vámi požadovaných výrobků a služeb, ke správě a zlepšování našich webových stránek a námi nabízených služeb, a rovněž k tomu, abychom Vás seznámili s ostatními výrobky společnosti Bellinda nebo nabídkou našich pečlivě zvolených obchodních partnerů.

Více informací viz odstavec Užívání Vašich údajů.

Sdílení Vašich údajů
Společnost Bellinda dbá na dodržování ochrany Vašich osobních údajů, proto Vaše osobní údaje sdílíme pouze v případě naplnění omezeného okruhu okolností. Vaše údaje můžeme sdílet s prověřenými třetími subjekty, které poskytují služby naším jménem (například vyřizují objednávky nebo Vám zasílají informace o výrobcích nebo službách, které by Vás mohly zajímat). Dále můžeme Vaše údaje sdílet rovněž s pečlivě zvolenými obchodními partnery, pokud k tomu máme Váš souhlas, a dále se státními úřady, pokud jsme tak povinni učinit ze zákona.

Více informací viz odstavec Způsoby sdílení Vašich údajů.

Ochrana Vašich údajů
Společnost Bellinda zavedla administrativní, fyzická a technická opatření na ochranu Vašich údajů před ztrátou, zneužitím či poškozením. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů sdělených Vám při shromáždění Vašich údajů, nebo uvedených v těchto Podmínkách, pokud platné právní předpisy neumožňují delší dobu uchovávání.

Více informací viz odstavec Ochrana Vašich údajů.

Vaše práva a jak nás můžete kontaktovat
V souladu s platnými právními předpisy máte právo na přístup k údajům, které o Vás shromažďujeme, na jejich opravu a výmaz, a dále právo z oprávněných důvodů odmítnout zpracování těchto údajů. Rovněž si můžete zvolit, jakým způsobem s Vámi bude společnost Bellinda komunikovat.

Více informací naleznete viz odstavec Vaše práva a jak nás můžete kontaktovat.

Soubory cookies a jiné technologie
Společnost Bellinda a naši dodavatelé používají řadu technologií, například soubory cookies a web beacons, za účelem lepšího pochopení, jak jsou naše webové stránky užívány, za účelem přizpůsobení užívání webových stránek Vašim požadavkům, a za účelem poskytnutí reklamní a online informace přizpůsobené Vaším potřebám.  Soubory cookies můžete povolit nebo odmítnout v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.  Užíváním našich webových stránek poskytujete souhlas s tím, že můžeme používat soubory cookies v souladu s těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s tím, abychom soubory cookies používali, proveďte příslušná nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči.  

Více informací naleznete viz odstavec Soubory cookies a jiné technologie.

Shromažďování informací
V souladu s příslušnými právními předpisy může společnost Bellinda shromažďovat Vaše údaje různými způsoby, například:

·       při koupi našeho výrobku nebo registraci do soutěže, reklamní akce nebo k odběru newsletteru;
·       v rámci návštěvy nebo užívání našich webových stránek;
·       prostřednictvím třetích osob, například našich obchodních partnerů nebo obchodně dostupných zdrojů.

Shromažďovat budeme pouze údaje, které potřebujeme k naplnění účelu, s nímž Vás seznámíme v okamžiku, kdy budeme tyto údaje požadovat. Pokud se rozhodnete nám určité údaje nesdělit, nemusíme být schopni Vám poskytnout Vámi požadované výrobky nebo služby, nebo Vás informovat o našich výrobcích nebo nabídkách společnosti Bellinda. 

Pokud tak povolují příslušné právní předpisy, mohou být údaje, které o Vás společnost Bellinda shromažďuje, kombinovány, abychom Vám zajistili jedinečný uživatelský komfort, a dále abychom zdokonalili naše výrobky a služby, které Vás mohou zajímat.    

Vámi poskytované údaje
Společnost Bellinda bude o Vás shromažďovat údaje, když navštívíte naše webové stránky. Tyto údaje můžete například poskytnout, když nakoupíte výrobky, když se přihlásíte k odběru určité služby, např. emailové komunikace, když poskytnete hodnocení či recenzi nebo jiného obsahu vytvářeného uživatelem, když sestavíte seznam „Moje oblíbené“ nebo jiný seznam výrobků, když se zúčastníte soutěže, vyplníte dotazník nebo se spojíte se zákaznickým centrem. Níže uvádíme příklady údajů, které o Vás můžeme shromažďovat:

·       jméno;
·       kontaktní údaje, např. emailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu;
·       datum narození;
·       záznam času, kdy jste volali na zákaznické centrum;
·       přihlašovací údaje k účtu na webové stránce;
·       údaje o kreditní kartě nebo jiné platební údaje v souvislosti s nákupy uskutečněnými na webových stránkách.

Pokud nám osobní údaje budete sdělovat přímo Vy, vždy zřetelně označíme pole, která jsou povinná a která jsou nepovinná. Pokud si nepřejete poskytnout údaje požadované v povinných polích, nebudeme moci vyřídit Váš požadavek nebo objednávku. 

Informace shromažďované v rámci návštěvy webových stránek společnosti Bellinda nebo využití jiné online nabízené služby
Společnost Bellinda a poskytovatelé služeb jednající jejím jménem používají soubory cookies, web beacons, soubory flash cookies (označované rovněž jako lokálně sdílené objekty) a technologie cookiee (společně dále „soubory cookies”) ke shromažďování a ukládání určitého typu informací, kdykoliv si prohlédnete naše reklamní a propagační nabídky, nebo když navštívíte naše webové stránky. Tyto údaje mohou zahrnovat informace o konkrétních sekcích našich webových stránek, které navštívíte, webovou adresu, z níž naše webové stránky prohlížíte, informace o prohlížeči / zařízení / hardwaru, který používáte, informace o nákupu a údaje o způsobu platby, způsob vyhledávání a mobilní zeměpisná poloha, a emaily společnosti Bellinda, které otevřete.  

Další informace o souborech cookies a způsobu, jak je můžete kontrolovat, naleznete viz odstavec Soubory cookies a jiné technologie. 

Informace shromažďované z jiných zdrojů
Pokud tak povolují příslušné právní předpisy, je společnost Bellinda oprávněna shromažďovat o Vás údaje z jiných zdrojů, například od našich obchodních partnerů nebo z obchodně dostupných zdrojů. Příkladem údajů, které můžeme shromažďovat z jiných zdrojů, může být Vaše jméno, kontaktní údaje, např. Vaše emailová adresa nebo doručovací adresa, datum Vašeho narození, údaje ze spotřebitelských a tržních průzkumů, včetně údajů o nákupním chování, a dále jiné veřejně dostupné údaje nebo činnosti, např. blogy, videa, internetové posty a jiný obsah generovaný uživateli.

Údaje získáváme rovněž od třetích subjektů. Například v určitých sekcích našich webových stránek jsou obsaženy funkce nebo widgety různých sociálních médií, například Facebook, Google Plus, Twitter, Pinterest, Instagram, Tumblr a YouTube (každý dále jednotlivě „Sociální médium“), kdy Vám můžeme nabídnout možnost registrace nebo přihlášení na naše Webové stránky přes Sociální médium. Tyto funkce užívají soubory cookies ke shromažďování údajů o Vaší IP adrese a oblastí, které na našich webových stránkách používáte. Využívání těchto funkcí se řídí podmínkami užívání a ochrany osobních údajů těch společností, které je provozují. 

Užívání Vašich údajů
Společnost Bellinda užívá údaje, které o Vás shromažďuje, a informace o tom, jak používáte naše webové stránky, z různých důvodů souvisejících s našimi obchodními operacemi a dále v souladu s těmito Podmínkami, přičemž můžeme kombinovat údaje, které o Vás shromáždíme na webových stránkách, v našich obchodech, přes mobilní aplikace a údaje z třetích zdrojů. Níže uvádíme příklady, k čemu můžeme Vaše údaje používat. 

Obchodní sdělení: K obchodní komunikaci, a to s Vaším souhlasem, nebo pokud tak povolují platné právní předpisy, zejména abychom: 

·       odpověděli na Vaše žádosti (zejména při zpracování objednávky, včetně platby za výrobky, které jste u nás zakoupili);  abychom Vás zaregistrovali do zákaznické soutěže; abychom na našich webových stránkách zveřejnili doporučení, fotografie, komentář, otázku nebo jiné sociální sdělení; abychom Vám poštou zaslali informace o výrobku nebo katalog; Vás registrovali do emailového programu;
·       Vás pozvali k účasti na marketingovém průzkumu;
·       našim návštěvníkům poskytli nezbytná oznámení nebo oznámení o aktualizacích našich webových stránek;
·       na Vaši emailovou adresu zaslali emailové nabídky, oznámení nebo newsletter (tyto emaily může zasílat kterákoliv společnost Bellinda, včetně společností ve skupině DBI);
·       na poštovní adresu, kterou jste poskytli, zaslali nabídky, oznámení nebo newsletter;
·       Vás kontaktovali (tradičním telefonickým hovorem, nebo SMS či jinou textovou zprávou) na Vaší pevné lince nebo mobilním telefonu a poskytli Vám informace o našich výrobcích, akcích nebo propagačních akcích;
·       Vás kontaktovali na Vámi poskytnutém telefonním čísle a dokončili transakci, kterou jste s námi zahájili;
·       uživatelům umožnili vytvořit si účet na webových stránkách a přihlásit se s využitím přihlašovacích údajů k danému účtu i ze Sociálního média;
·       poskytli aplikace nebo interaktivní funkce webových stránek, například recenze výrobků; nebo marketingová sdělení či jiné informace o výrobcích, službách nebo reklamních akcích;
·       prováděli správu reklamních akcí, průzkumů a cílových skupin;
·       mohli poskytovat místní služby, zejména výsledky hledání a jiný personalizovaný obsah, a to využitím informacích o poloze získaných z Vašeho mobilního zařízení; 
·       Vám poskytli reklamní sdělení, které je šité na míru Vašim preferencím.

Monitoring zdrojů: K monitorování, jak se užívají zařízení a zdroje Bellinda, a k zajištění prostor, aktiv a informací Bellinda, zejména k tomu, abychom:
·       věděli, jak používáte webové stránky pro interní vyhledávací účely, a abychom Vás mohli lépe informovat o našich produktech;
·       mohli zlepšovat obsah, vzhled a přínos webových stránek;
·       prováděli monitoring v rámci prevence krádeží a podvodů.

Dodržování právních předpisů a nařízení: Dodržování právních předpisů, hodnocení a audity vnitřních kontrolních mechanismů (prováděné společností Bellinda i externími poskytovateli auditu), a v míře povolené těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy, k poskytování součinnosti donucovacím orgánům. 
Způsoby sdílení Vašich údajů
Společnost Bellinda dodržuje ochranu osobních údajů, proto osobní údaje zpřístupňuje jen při naplnění omezeného okruhu okolností.  

V rámci společnosti Bellinda
Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit v rámci společnosti Bellinda pro marketingové a jiné administrativní účely v souladu s platnými právními předpisy. Pokud si nepřejete, aby Vám společnost Bellinda zasílala marketingové informace, můžete v každém emailovém sdělení, které Vám zasíláme, kliknout na odkaz Odhlásit, případně nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže. 

Sdílení s poskytovateli služeb
Společnost Bellinda je celosvětovou společností, proto k realizaci celé řady obchodních operací využívá cizí poskytovatele služeb, kteří jednají naším jménem. Budeme-li poskytovat Vaše osobní údaje poskytovatelům služeb, zpřístupníme jim pouze informace, které potřebují znát k tomu, aby poskytli námi požadovanou službu, zároveň od nich požadujeme, aby tyto údaje chránili a nepoužívali je k žádným jiným účelům. Poskytovatele služeb využíváme například k následujícím účelům:

·       vyřízení Vašich požadavků, včetně zajištění zpracování platby a odeslání zboží;
·       administrace reklamních akcí a soutěží;
·       hostování našich webových stránek a zasílání našich emailů a jiných sdělení;
·       analýza našich dat, někdy spolu s daty z jiných zdrojů, k zasílání sdělení;
·       provádění marketingového průzkumu a analýze dat tak, abychom vylepšili naše výrobky, služby a webové stránky;
·       koupě a správa reklamního prostoru na jiných webových stránkách a aplikacích nebo prostřednictvím reklamního obsahu (např. textu, grafiky, animace, videí, atd.) zobrazeného na těchto stránkách či aplikacích, k propagaci naší obchodní činnosti a aktuálních propagačních akcí. Tito poskytovatelé reklamních služeb mohou využívat soubory cookies ke sběru informací o Vašich návštěvách webových stránek, které však neumožňují identifikaci. Tyto informace neumožňují identifikaci, proto nikdy neobsahují Vaše jméno, adresu, emailovou adresu nebo jiné informace, které by Vás mohly přímo identifikovat; ale mohou však v některých případech obsahovat informaci o Vaší IP adrese. Kromě informací o Vašich návštěvách na webových stránkách mohou poskytovatelé služeb rovněž používat informace o Vašich návštěvách na jiných webových stránkách k tomu, aby mohli zacílit reklamu výrobků a služeb, které jim poskytneme my.

V případě akvizice společnosti Bellinda nebo kteréhokoliv podniku v její skupině třetí osobou, ať již zcela nebo zčásti, mohou být součástí převáděných aktiv i Vaše údaje. S výjimkou případů uvedených níže, společnost Bellinda žádným způsobem neprodává, nepronajímá ani nezpřístupňuje osobní údaje shromážděné na webových stránkách třetím osobám.  

Sdílení s našimi pečlivě zvolenými obchodními partnery
Společnost Bellinda často spolupracuje s pečlivě zvolenými obchodními partnery a ve spolupráci s nimi nabízí akce nebo výrobky, které by Vás mohly zajímat. Pokud tak dovolují platné právní předpisy, budeme údaje o Vás kombinovat s údaji našich obchodních partnerů, abychom Vám mohli zasílat komerční sdělení. V rámci těchto programů v okamžiku shromáždění osobních údajů jasně oznámíme, že Vaše údaje zpřístupníme našim pečlivě zvoleným obchodním partnerům a požádáme Vás o souhlas v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud si nepřejete, abychom Vám zasílali tato společná sdělení, můžete je odmítnout postupem uvedeným v kterémkoliv takovém sdělení nebo prostřednictvím těchto Podmínek.

Jiné situace, kdy můžeme Vaše údaje sdílet
Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit, pokud se budeme domnívat, že je tak nezbytné pro ochranu a obranu práv a majetku společnosti Bellinda, včetně vymáhání našich Všeobecných Podmínek, nebo pokud tak vyžadují platné právní předpisy a/nebo příslušné státní orgány. 

Dále můžeme sdílet souhrnné nebo anonymní informace, které neumožňují Vaši identifikaci, a to pro obchodní účely společnosti Bellinda.  Můžeme například zpřístupnit informaci o počtu návštěvníků našich webových stránek. Dále můžeme tyto souhrnné nebo anonymní informace sdílet s našimi obchodními partnery pro jejich obchodní účely, vždy však v souladu s platnými právními předpisy.    

Obsah vytvářený uživateli
Některé webové stránky Bellinda umožňují uživatelům poskytovat jejich vlastní obsah nebo se podílet na tvorbě blogů, atd. Veškeré informace, které na webové stránky Bellinda poskytnete nebo zveřejníte jako obsah vytvářený uživatelem, se stanou veřejně dostupnými informacemi. Doporučujeme Vám, abyste pečlivě zvážili, jaké informace touto formou poskytnete.  Společnost Bellinda nemůže zabránit třetím osobám, aby tyto informace používali způsobem, který je v rozporu s tímto Oznámením, právními předpisy nebo ochranou a bezpečností Vašich osobních údajů. Společnost Bellinda neodpovídá za následky zveřejnění obsahu vytvářeného uživateli. 

Předávání údajů
Společnost Bellinda je celosvětovou společností, proto mohou být Vaše údaje předávány členům skupiny DBI, kteří mají sídlo v jiné zemi, než v zemi, v níž žijete, případně mohou být zpracováním Vašich údajů naším jménem pověřeny třetí osoby se sídlem v jiné zemi. Používáním těchto webových stránek nebo poskytnutím údajů společnosti Bellinda souhlasíte s předáváním těchto údajů v souladu s těmito Podmínkami, pokud tak povolují platné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Společnost Bellinda dodrží příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů při předávání údajů do jiné země, přičemž zavedla opatření na ochranu Vašich údajů v souladu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy, a to bez ohledu na to, kam jsou Vaše údaje předávány.    

Ochrana Vašich údajů
Společnost Bellinda zavedla administrativní, fyzická a technická opatření na ochranu Vašich údajů před ztrátou, zneužitím a poškozením. Vaše údaje jsou uloženy v bezpečném prostředí a přístup k Vašim údajům je omezen, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, změnám a zneužití, přístup mají pouze zaměstnanci nebo třetí osoby pracující naším jménem, kteří je potřebují znát.

Společnost Bellinda bude Vaše údaje uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelu uvedenému v těchto Podmínkách, pokud příslušné právní předpisy nepovolují či nepožadují delší období jejich uchovávání.

Vaše práva a jak nás můžete kontaktovat
Společnost Bellinda respektuje Vaše právo zvolit si, jakým způsobem nás můžete kontaktovat. Pokud si nepřejete, aby Vám společnost Bellinda nadále zasílala informace, můžete odmítnout zasílání těchto informací postupem uvedeným v kterémkoli sdělení, které obdržíte. Společnost Bellinda vyhoví Vaší žádosti, abychom Vám dále nezasílali reklamní sdělení v souladu s Vašimi pokyny.  Budeme Vám však nadále moci zasílat sdělení týkající se poskytnutých služeb, například potvrzení koupě prostřednictvím našich webových stránek. Dále jsme oprávněni uchovávat Vaše údaje pro evidenční účely, například, abychom zajistili, že splníme Váš požadavek nadále nezasílat kterýkoliv konkrétní typ sdělení.  

Pokud tak povolují příslušné právní předpisy, máte právo na přístup k údajům, které o Vás shromažďujeme, na jejich opravu a výmaz, a dále právo z oprávněných důvodů odmítnout zpracování těchto údajů.  Toto právo uplatníte, pokud napíšete na email: contact@dimparis.com nebo adresu:
Bellinda Czech Republic s.r.o., se sídlem K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, v oddílu a vložce C 17620, IČO: 44264283

Soubory cookies a jiné technologie
Bellinda používá soubory cookies a jiné online technologie na podporu našich webových stránek a online služeb, a rovněž k usnadnění sběru údajů. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které bezpečně identifikují Vaše zařízení (např. počítač, tablet, chytrý telefon), avšak obsahují rovněž jiné informace.  

Používáním našich webových stránek poskytujete souhlas s tím, abychom soubory cookies používali v souladu s těmito Podmínkami. Soubory cookies, které vydáváme, se užívají pro účely uvedené těchto Podmínkách, vždy však podle Vašich vlastních nastavení internetového prohlížeče, které lze kdykoliv měnit. Pokud nesouhlasíte s tím, abychom užívali soubory cookies, měli byste provést příslušná nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pokud zablokujete soubory cookies, které užíváme, nemusí naše webové stránky fungovat podle Vašich očekávání.  

Soubory cookies můžete užívat k úpravě nabídek a reklam, které se Vám zobrazují, a to podle navigace Vašeho zařízení na našich webových stránkách nebo stránkách či službách zveřejňovaných třetími osobami, na nichž jsou užívány naše soubory cookies. Pokud jste již dříve poskytl společnosti Bellinda Vaše osobní údaje, můžeme podle Vašich nastavení kombinovat navigační data na Vašem zařízení a procesní cookies, které vydáváme s Vašimi osobními údaji, abychom Vám například zasílali personalizovaná reklamní sdělení, která jsou konkrétně cílená na oblasti, které Vás osobně mohou zajímat. Kdykoliv nás můžete požádat, abychom Vám nezasílali reklamní sdělení vytvořená na základě navigačních dat získaných z Vašeho zařízení, a to tak, že nás budete zdarma přímo kontaktovat, nebo využijete odkaz na odhlášení, který je uveden v každé emailové zprávě, kterou od nás obdržíte.

Soubory cookies, které vytváříme
Kdykoliv navštívíte naše webové stránky, budeme na Vašem zařízení, vždy podle nastavení Vašeho internetového prohlížeče, instalovat soubory cookies, které nám umožní identifikovat prohlížeč na Vašem zařízení po dobu relace. Soubory cookies, které vytváříme, používáme během Vaší návštěvy na našich webových stránkách k těmto účelům: 

·       vytvoření statistických údajů, např. údajů o provozu a využití jednotlivých prvků našich webových stránek (např. sekcí, obsahu a konkrétních navštívených stránek);
·       přizpůsobení uspořádání našich webových stránek a předvoleb zobrazení (např. jazyka, rozlišení, operační systém) Vašeho zařízení, když navštívíte naše webové stránky, podle technického a programového vybavení Vašeho zařízení;
·       ukládání informací, které jste poskytl prostřednictvím webových formulářů (např. pro vytvoření účtu) nebo k výrobkům, službám a informacím, které jste na webových stránkách zvolili (např. obsah Vašeho košíku);
·       poskytnutí přístupu k soukromým oblastem našich webových stránek, nebo oblastem s omezeným přístupem, např. k Vašemu účtu, pomocí identifikátorů nebo údajů, které jste nám dříve poskytli;
·       zavádění bezpečnostních opatření, například když jste požádáni, abyste se znovu přihlásili k obsahu nebo službě poté, co jste byli po určitém časovém období odhlášeni.

Soubory cookies vytvářené třetími osobami
Kromě souborů cookies vytvářených společnosti Bellinda, když navštívíte naše webové stránky, mohou soubory cookies na našem zařízení vytvářet také třetí osoby. Důvodem může být skutečnost, že poskytují společnosti Bellinda služby, např. analýzu nebo údržbu webových stránek, nebo protože webové stránky obsahují obsah nebo reklamy těchto třetích osob. Na vytváření a užívání souborů cookies ze strany třetích osob se vztahují pravidla ochrany osobních údajů stanovená těmito třetími osobami. Budeme Vás informovat o účelu souborů cookies, který je nám známý, abyste se o těchto souborech cookies mohli informovaně rozhodnout. 

Soubory cookies vytvářené třetími osobami mohou tyto třetí osoby během relace užívat k následujícím účelům:

·       k počítání, kolikrát byl reklamní obsah zobrazen a dodán prostřednictvím našeho reklamního prostoru; 
·       k identifikaci zobrazených reklam a počtu uživatelů, kteří na každou reklamu klikli, a to pro statistické účely;
·       k rozpoznání Vašeho zařízení při následném prohlížení jiných webových stránek nebo služeb, na nichž tito zadavatelé reklamy nebo třetí osoby také vytvářejí soubory cookies, případně k úpravě webových stránek, služeb a reklam těchto třetích osob, které zobrazují.

Zájmově orientovaná reklama
Zájmově orientovaná reklama využívá informace o Vás k poskytování příslušné zájmově orientované reklamy, která Vás může zajímat. Pro více informací o zájmově orientované reklamě klikněte zde. Tyto reklamní zprávy se zobrazují na webových stránkách společnosti Bellinda i jinde na internetu. Příjem zájmově orientované reklamy na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích můžete omezit tím, že:

·      vymažete a zablokujete soubory cookies na Vašich internetových prohlížečích;
·      odmítnete přijímat zájmově orientovanou reklamu na webových stránkách od společností, které jsou členy organizace Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices/#completed) nebo iniciativy Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Operační systémy některých mobilních zařízení Vám umožňují omezit užívání údajů k zasílání zájmově orientované reklamy v mobilních aplikacích. V nastavení Vašeho zařízení můžete zkontrolovat, jaké možnosti nabízí operační systém Vašeho zařízení. Poznámka: I když se rozhodnete odmítnout zájmově orientovanou reklamu společnosti Bellinda, můžete nadále vidět nebo od nás dostávat online reklamu, pouze tyto reklamy nebudou orientovány na Vaši osobu.

Správa souborů cookies
Existuje více možností, jak můžete soubory cookies na Vašem zařízení spravovat. Na Vašem zařízení můžete kdykoliv změnit nastavení internetového prohlížeče, což však pravděpodobně bude mít vliv na určité služby, které vyžadují užívání souborů cookies.  Svá přání ohledně souborů cookies můžete kdykoliv vyjádřit či změnit jedním z níže uvedených způsobů.

Povolení souborů cookies
Ukládání souborů cookie na zařízení závisí na volbě uživatele a na internetovém prohlížeči zařízení, které tento uživatel užívá, aby uplatnil svou volbu. Pokud na svém zařízení povolíte soubory cookies, mohou být tyto soubory uloženy na Vašem zařízení, integrovány do stránek, které si prohlížíte a dočasně uloženy ve vyhrazené oblasti Vašeho zařízení. Tyto soubory cookies může číst pouze jejich tvůrce.

Odmítnutí souborů cookies
Pokud na Vašem zařízení soubory cookies odmítnete, nebo pokud vymažete dříve uložené soubory cookies, nebudete moci využívat celou řadu funkcí, které vyžadují soubory cookies k navigaci v určitých oblastech našich webových stránek, např. výchozí jazyk, který jste žádali, nebo zemi, v níž je Vaše zařízení připojeno k internetu. Neodpovídáme za následky zhoršeného poskytování našich služeb v důsledku toho, že nemůžeme evidovat nebo číst požadované soubory cookies, které jste odmítli nebo smazali.

Můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby byly soubory ukládány na Vašem zařízení, byly odmítnuty celkově nebo podle tvůrce souboru cookies. Rovněž můžete Váš prohlížeč nastavit tak, že vždy před uložením souborů cookies na Vašem zařízení budete tyto soubory nejprve muset přijmout či odmítnout.

Každý internetový prohlížeč je jiný, možnost správy souborů cookies je většinou uvedena v nabídce Nápovědy daného internetového prohlížeče. Pro Vaši lepší orientaci uvádíme níže stručný popis. Upozorňujeme Vás však, že tím nezabráníte zobrazování reklam na Vašem zařízení. Pouze zablokujete technologie, které přizpůsobují reklamy podle Vaší navigace a zájmů. 

Jak provést požadované nastavení na jednotlivých webových prohlížečích:
Internet Explorer TM:
·     Zvolte nabídku „Nástroje“ (nebo „Nástroje“), a následně „Možnosti internetu“ (nebo "Možnosti internetu ").
·     Klikněte na záložku „Osobní údaje“ (nebo „Soukromí“).
·     Zvolte požadovanou úroveň soukromí kurzorem nebo tlačítkem „Pokročilá nastavení“ můžete spravovat soubory cookies.
Firefox TM:
·     Zvolte nabídku "Nástroje"> "Předvolby", "Možnosti".
·     Klikněte na "Soukromí".
·     V "Historii" zvolte "ukládat podle vlastního nastavení".
Safari TM:
·     V horní části nabídky zvolte "Upravit".
·     V rozevírací nabídce zvolte "Předvolby...".
·     Zvolte ikonu "Zabezpečení". 
·    Ujistěte se, že v možnosti "Povolit soubory cookies" zaškrtnete pole "Vždy nebo Pouze z navštívených webových stránek, abyste soubory cookies povolili. 
Chrome TM:
·     V nabídce "Možnosti" zvolte> "Pokročilé možnosti".
·    Klikněte na "Nastavení obsahu" v "Soukromí".
·    Část „Soubory  cookies". 
Opera TM:
·     Zvolte nabídku „Soubor"> "Předvolby".
·     Soukromí. 
 
Nastavte způsob správy souborů cookies dle svých požadavků. 
 
Naše webové stránky rovněž využívají analytiku Google Analytics, abychom pochopili, k čemu používáte naše webové stránky.  Pokud chcete tuto analytiku odmítnout, navštivte stránky na adrese:

Dále Vám doporučujeme navštívit níže uvedené webové stránky, kde se dozvíte více informací o tom, jak spravovat nastavení Vašeho internetového prohlížeče:

Pokud Vaše zařízení používá více lidí, nebo je na Vašem zařízení instalováno více internetových prohlížečů, nemůžeme zaručit, že služby a reklamy pro Vaše zařízení budou odpovídat Vašim potřebám a ne potřebám jiných uživatelů tohoto zařízení. Pokud zařízení používá i někdo jiný, je Vaší odpovědností nakonfigurovat své preference ohledně souboru cookies v nastavení internetového prohlížeče. 

Jiné technologie
Kromě souborů cookies můžeme používat i jiné technologie, např. web beacony a JavaScript, které nám pomáhají provozovat funkce naší webové stránky. Naše webové stránky rovněž obsahují pluginy ze sociálních sítí a třetích osob, např. tlačítko “To se mi líbí”, pokud tak povolují příslušné právní předpisy.   

S Vaším souhlasem, nebo pokud tak povolují příslušné právní předpisy, mohou tyto pluginy odesílat informace osobám, které tyto pluginy poskytly, i když na tento plugin nekliknete. Takto přenášené informace mohou obsahovat Vaši IP adresu, informaci o Vašem internetovém prohlížeči a adresu webové stránky, kterou právě navštěvujete.  

Kliknutím, užitím nebo načtením pluginů může dojít k umístění, přečtení nebo přenosu souborů cookies na Vaše zařízení. Tyto soubory cookies mohou obsahovat jedinečný identifikátor, který Vám sociální síť nebo třetí subjekt přiřadila. Načtení, funkcionalita a užívání pluginů se řídí podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů subjektu, která tento plugin poskytla. 

Změny Podmínek
Tyto podmínky jsme oprávněni aktualizovat tím, že jejich aktualizovanou verzi zveřejníme na našich webových stránkách. O zásadních změnách Vás budeme vždy informovat, ale doporučujeme Vám, abyste pravidelně navštěvovali tyto stránky a byli tak neustále informováni o tom, jakým způsobem můžeme používat údaje, které o Vás shromáždíme.